Algemene voorwaarden retreats

Algemene Voorwaarden Annemarie's Health Retreats geldend vanaf 01-08-2023 (Annemarie's Health B.V.)

 Artikel 1. Definities

 1. Annemarie’s Health Retreats is een onderdeel van Annemarie’s Health B.V., hierna te noemen Annemarie’s Health Retreats, die zich ten doel stelt het verzorgen van (health) retreats, één en ander in meest ruime zin.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “deelnemer” verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en gebruik maken van de diensten van Annemarie’s Health Retreats en Annemarie’s Health Retreats de opdracht geeft diensten te verlenen.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “overeenkomst” verstaan: de tussen Annemarie’s Health Retreats en deelnemer gesloten overeenkomst, waarbij Annemarie’s Health Retreats zich aan de deelnemer verbindt diensten te leveren en deelnemer zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Annemarie’s Health Retreats en de aanvaarding daarvan door deelnemer, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 3.3 van deze Algemene voorwaarden.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “diensten” verstaan: alle door Annemarie’s Health Retreats en/of door haar ingeschakelde derden aan deelnemer geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verzorgen van retreats, alsmede alle andere door Annemarie’s Health retreats en behoeve van deelnemer verrichte werkzaamheden.
 5. In deze Algemene voorwaarden (retreats) wordt onder “website” verstaan: de website www.annemarieshealth.com.

 Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Annemarie’s Health Retreats en op alle huidige en toekomstige overeen komsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen partijen. De Algemene voorwaarden van deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Annemarie’s Health Retreats overeengekomen.
 3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van deelnemer.
 4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele overeenkomst niet aangetast.
 5. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden

Artikel 3. De overeenkomst

 1. Aanmelden voor retreats geschiedt via de Website. Deelnemer kan ook contact opnemen via de telefoon, social media of e­mail voor meer informatie.
 2. De deelnemer kan zich aanmelden via de website voor een internationale retreat. Zodra de betreffende deelnemer persoon online betaalprocedure volledig en succesvol heeft afgerond ontvangt hij een bevestigingsmail. Op dit moment komt de overeenkomst tot stand, onder het voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 3.
 3. Als Annemarie’s Health Retreats een bevestiging naar deelnemer stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Annemarie’s Health Retreats kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien deelnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestigingsmail van Annemarie’s Health Retreats dan maken zij geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Annemarie’s Health Retreats deze schriftelijk bevestigt.

 Artikel 4. Deelname aan retreat(s)

 1. Zodra de potentiële deelnemer een aanmelding tot de retreat via de website heeft ingediend, dan is dit geen garantie voor daadwerkelijke deelname. Annemarie’s Health Retreats hecht namelijk veel waarde aan een goede groepsdynamiek.
 2. Het is mogelijk dat Annemarie’s Health Retreats een potentiële deelnemer vraagt om een vragenlijst in te vullen en/of een telefonisch gesprek te voeren voordat de deelname kan worden bevestigd.
 3. Indien een potentiële deelnemer naar het inzicht van Annemarie’s Health Retreats niet binnen de groepsdynamiek past, kan deelname worden geweigerd. Bij weigering wordt de overeenkomst zoals omschreven in Artikel 3.2 en 3.3 met terugwerkende kracht van rechtswege ontbonden.
 4. De potentiële deelnemer ontvangt in bovenstaand geval het totaal betaalde bedrag zo snel mogelijk terug.

 Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Annemarie’s Health Retreats zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Annemarie’s Health Retreats heeft bij de levering van de diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspan-ningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Annemarie’s Health Retreats niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die deelnemer bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. Indien sprake is van overmacht of zwaarwichtige redenen behoudt Annemarie’s Health Retreats zich het recht voor om een soortgelijk alternatief aan te bieden voor de locatie waarmee Annemarie’s Health Retreat heeft geadverteerd op de website www.annemarieshealth.com of social media.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van overeenkomst dit vereist, heeft Annemarie’s Health Retreats het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in overeenkomst. Bij het inschakelen van derden zal Annemarie’s Health Retreats de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 5. De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Annemarie’s Health Retreats aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Annemarie’s Health Retreats worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Annemarie’s Health Retreats zijn verstrekt, heeft Annemarie’s Health Retreats het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de deelnemer in rekening te brengen.
 6. De deelnemer draagt zorg voor dat Annemarie’s Health Retreats zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien deelnemer zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de deelnemer Annemarie’s Health Retreats hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.
 8. Annemarie’s Health Retreats dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien voor een behoorlijke uitvoering van overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal Annemarie’s Health Retreats dit onverwijld en schriftelijk (per e-mail) mededelen aan deelnemer.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Annemarie’s Health Retreats op en is voor de deelnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Annemarie’s Health Retreats en deelnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk (via e­mail of Whatsapp).

 Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Annemarie’s Health Retreats is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Annemarie’s Health Retreats moet voorafgaand hieraan deelnemer door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke hebben gesteld.
 2. Voorts is Annemarie’s Health Retreats bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voor- waarden als bedoeld in lid I. van dit artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien deelnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet­nakoming ontbinding recht- vaardigt en deelnemer in verzuim is, dan is Annemarie’s Heath Retreats gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens deelnemer, waarbij deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 Artikel 8. Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Deelnemer heeft geen recht om de op afstand gesloten overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2. Op grond van artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek heeft de deelnemer namelijk geen recht van ontbinding bij diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Deze uitzondering is op Annemarie’s Health Retreats van toepassing.
 3. De aangeboden diensten Annemarie’s Health Retreats worden immers expliciet gekenmerkt als overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. De overeenkomst omvat een bepaalde datum of periode waarop de diensten zullen worden uitgevoerd, namelijk, de datum van plaatsvinden van de retreat.
 4. De aankoop van de gereserveerde diensten door de deelnemer worden gezien als een ticket waarmee de deelnemer toegang heeft tot de diensten. Op de website worden de aangeboden diensten eveneens uitgebreid beschreven waardoor de deelnemer beschikt over alle informatie over de diensten en daardoor een doordachte keuze kan maken op basis van de gegeven informatie.

Artikel 9. Annulering door deelnemer (internationale) retreat

 1. Indien deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de retreat(s) en wilt annuleren gelden de volgende regels met betrekking tot terugbetaling van verschuldigde deelnamekosten:
  1. Tot twee maanden voor aanvang van de retreat ontvangt deelnemer 50% van de totale deelnamekosten;
  2. Binnen twee maanden voor aanvang van de retreat worden geen deelnamekosten terugbetaald.
  3. Voor (een) retreat(s) met een kortere deelname termijn gelden afzonderlijke regels m.b.t. terugbetaling van de deelnamekosten. Deze worden vermeldt op de website annemarieshealth.com
 2. Deelnemer heeft tot twee weken voor aanvang van de retreat om een vervangende deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende deelnemer door Annemarie’s Health Retreats, vindt de vervanging niet plaats. Indien Annemarie’s Health Retreats schriftelijk akkoord met de voorgestelde vervanging, vindt er geen terugbetaling van deelnamekosten plaats. Een dergelijke verrekening of terugbetaling dient tussen de oorspronkelijke deelnemer en plaatsvervangende deelnemer te geschieden.

 Artikel 10. Annulering door Annemarie’s Health Retreats

 1. Annulering van de retreat(s) door Annemarie’s Health Retreats geschiedt indien daartoe gegronde redenen zijn. Onder gegronde redenen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers aan de retreat en ziekte van instructeurs.
 2. Annemarie’s Health Retreats stelt deelnemer(s) onverwijld op de hoogte in geval van annulering van de retreat.
 3. In geval van annulering, zoals omschreven in artikel 10.1 heeft deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie en/of schadevergoeding.

 Artikel 11. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle aan deelnemer gecommuniceerde bedragen en bedragen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. Annemarie’s Health Retreats heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Deelnemer rekent ten aanzien van nationale en internationale retreats, in beginsel, direct bij aanmelding het volledige bedrag (100%) van de retreat af te rekenen, tenzij schriftelijk een afwijkend betaalschema is overeen gekomen.
 4. In geval van een directe volledige (100%) betaling, dan geschiedt dit online via de betaaldienstverlener Shopify payments. Gegevens kunnen binnen dat kader tussen Shopify payments en Annemarie’s Health Retreats worden gedeeld.
 5. De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Annemarie’s Health Retreats mede te delen.
 6. Indien deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Deelnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Annemarie’s Health Retreats besluit een vordering wegens niet­betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is deelnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 11.VI genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incasso kosten.

 Artikel 12. Garanties

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Annemarie’s Health Retreats geen andere garanties, toe zeggingen of voorwaarden met betrekking tot de diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van deelnemer uit hoofde van de wet onverlet.

 Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Annemarie’s Health Retreats is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien deelnemer onjuiste, niet­representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Annemarie’s Health Retreats is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van Annemarie’s Health Retreats, verleent de deelnemer de bevoegdheid aan Annemarie’s Health Retreats om, als een door Annemarie’s Health Retreats ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de deelnemer te aanvaarden.
 3. Annemarie’s Health Retreats is niet aansprakelijk voor letselschade als gevolg van het deelnemen aan activiteiten van de retreat(s). Noch is Annemarie’s Health Retreats aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen van deelnemer.
 4. Annemarie’s Health Retreats raadt het ten zeerste aan om een goede reisverzekering af te sluiten.
 5. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de retreat(s). De retreat wordt op geheel eigen risico bijgewoond.
 6. Deelnemer vrijwaart Annemarie’s Health Retreats voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan de retreat. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 7. Annemarie’s Health Retreats is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, stagnatie­ schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 8. Annemarie’s Health Retreats is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website.
 9. Annemarie’s Health Retreats is niet aan sprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
 10. Indien Annemarie’s Health Retreats aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de deelnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Annemarie’s Health Retreats met betrekking tot haar diensten.
 11. De aansprakelijkheid van Annemarie’s Health Retreats is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Annemarie’s Health Retreats niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door deelnemer betaalde bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Annemarie’s Health Retreats.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Annemarie’s Health Retreats, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet­nakoming van een derde, ziekte van personeel van Annemarie’s Health Retreats zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water­ en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Annemarie’s Health Retreats, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Annemarie’s Health Retreats overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Annemarie’s Health Retreats heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

 Artikel 15. COVID clausule

 1. Indien Annemarie’s Health Retreats de nationale of buitenlandse retreat moet annuleren vanwege COVID-19 of andere maatregelen door nationale lokale overheden of Nederlandse overheid opgelegd reisverbod, dan ontvangt de deelnemer een voucher ter waarde van het totaal betaalde bedrag en wordt er een alternatieve datum aangeboden. De voucher kan worden gebruikt om op een later moment deel te nemen aan deze alternatieve buitenlandse retreats.

 Artikel 16. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Annemarie’s Health Retreats kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 Artikel 17 Rechten en plichten gedurende de Retreats

 1. Deelname aan het programma gedurende de retreat(s) is vrijwillig. Het niet deelnemen geeft geen recht op teruggave van een gedeelte van het bedrag.
 2. Deelnemen aan de aangeboden activiteiten is geheel voor eigen risico. Deze activiteiten dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie maar zijn enkel bedoeld voor vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling.
 3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele lichamelijke klachten te melden bij de desbetreffende instructeur.
 4. Drugs­ en overmatig alcoholgebruik zijn gedurende de gehele retreat niet toegestaan. Tevens is roken niet toegestaan binnen de locaties aangeboden door Annemarie’s Health Retreats.
 5. Annemarie’s Health Retreats is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat ook van deelnemers onderling.
 6. Deelnemers dienen de omgeving en locaties met zorg te behandelen. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.Het maken en/of publiceren van video­ of geluidsopnames gedurende de retreat(s) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Annemarie’s Health Retreats.Indien de regels, zoals in deze bepaling beschreven, niet worden opgevolgd, kan deelnemer uit de retreat worden verwijderd. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.

 Artikel 18. Klachtenregeling 1. Indien Deelnemer een klacht heeft dient

 1. Deelnemer dit schriftelijk en voldoende gemotiveerd te zenden aan info@annemarieshealth.com. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Annemarie’s Health Retreats in behandeling genomen, waarna deelnemer zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Deelnemer heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

 Artikel 19. Identiteit van Annemarie’s Health Retreats

 1.  Annemarie’s Health Retreats is onderdeel (handelsnaam) van Annemarie’s Health B.V. en is bij de KvK geregistreerd onder nummer 90738195 met btw-identificatie nummer NL865434712B01. Annemarie’s Health B.V. is gevestigd aan de Labradorstroom 89, 1271 DE te Huizen.
 2. Annemarie’s Health B.V. is te bereiken:

Artikel 20. Wijzigingsbeding

 1. Annemarie’s Health Retreats behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Annemarie’s Health Retreats zal deelnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan deelnemer van toepassing op de overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerking treding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Annemarie’s Health Retreats diensten of producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan partijen bij het sluiten van de overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Annemarie’s Health Retreats en haar deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Annemarie’s Health Retreats en consumenten mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar deelnemer zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen Annemarie’s Health Retreats en zakelijke klanten mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.
Footer image

© 2024 Annemarie's Health, Copyright 2023 | Annemarie's Health B.V.

 • American Express
 • iDEAL
 • Maestro
 • Mastercard
 • PayPal
 • Shop Pay
 • Visa

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.